umowaTłumaczenia umów są jednymi z najpopularniejszych typów zleceń, jakie wpływają do naszego Biura Tłumaczeń. Jest to bezpośrednią konsekwencją specyfiki tego rodzaju dokumentów i stosunkowo dużej częstotliwości ich zawierania.

Obowiązujące regulacje prawne zastrzegają bowiem, że wszelkie porozumienia, jakie są uzgadniane między dwiema lub kilkoma stronami, mają formę umowy – w szczególności, jeśli zawierają w swojej treści wyrażenie woli co do powstania, zmiany lub uchylenia wzajemnych praw lub zobowiązań. Dodatkowo, w umowie zawarte mogą być szczegółowe ustalenia dotyczące uprawnień (np. prawo do odstąpienia od umowy), obowiązków (np. terminowe wykonanie zlecenia, wynagrodzenie za wykonaną pracę) i ochrony interesów stron.

Na dużą częstotliwość tłumaczenia przez nas umów wpływ ma także szeroki zakres przedmiotowy zawieranych porozumień. Na podstawie ich kategoryzacji wyróżnia się kilka głównych typów umów – m.in. cywilno-prawne (w rozumieniu prawa cywilnego), administracyjne oraz międzynarodowe.

Co więcej, w obrębie każdej z wyżej wymienionych grup wyszczególnić można bardziej szczegółowe rodzaje. Przykładowo, do umów cywilno-prawnych zaliczają się zarówno te najpopularniejsze (jak choćby umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa najmu, umowa poręczenia, umowa darowizny), jak również inne, bardziej specjalistyczne (np. umowa kontraktacji, umowa agencyjna, umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej, umowa spółki jawnej, umowa o zarządzanie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością).

Proces tłumaczenia umów wymaga dużej precyzji. Podczas wykonywania tego rodzaju przekładów ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi zarówno na specyficzną formę dokumentu, jak i jego treść. Nie ulega bowiem wątpliwości, że umowy sporządzane są zazwyczaj w języku dość formalnym, wykorzystującym terminologię specjalistyczną, częstokroć prawniczą. Wyzwaniem dla tłumacza jest więc uwzględnienie determinantów systemu prawnego państwa, w obrębie którego umowa będzie miała moc obowiązującą. Umowy cechują się również określoną, często wręcz sztywną strukturą. W tym względzie tłumacze korzystają więc ze sprawdzonej i zweryfikowanej bazy wysokiej jakości tłumaczeń tekstów paralelnych, które w konsekwencji pozwalają z zachowaniem najwyższych standardów przyspieszyć proces przekładu.

 
Oceń