Tłumaczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych

Wykonujemy najwyższej jakości tłumaczenia kart charakterystyki substancji (ang. MSDS, ang. Material Safety Data Sheet). Niezależnie od tego czy potrzebujesz przekładu na popularny angielski, niemiecki czy też może któryś z rzadszych języków jak estoński, fiński, norweski, łotewski czy litewski zgłoś się do Nas, a my zapewnimy obsługę najwyższej klasy specjalistów, którzy posiadają nie tylko wiedzę, ale również doświadczenie w tłumaczeniach tego typu tekstów, dając gwarancję, ze każde słowo użyte w przekładzie będzie zgodne z wymogami międzynarodowymi. Wykonujemy tłumaczenia kart na wszystkie języki europejskie, również z języka chińskiego, japońskiego, koreańskiego i arabskiego na język polski.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty!
Od czego zależy cena tłumaczenia?

  • Każdy projekt wyceniamy indywidualnie. Cena tłumaczenia kart charakterystyki substancji zależy od następujących czynników: ilości kart charakterystyki, języka, ilości składników, klasyfikacji oraz stopnia trudności.
Tłumaczenia MSDS
Posiadamy certyfikat ISO 9001

Fachowcy z doświadczeniem w tłumaczeniach specjalistycznych kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS)

Karty charakterystyki substancji/preparatów niebezpiecznych Zgodnie z wymogami prawnymi Karta Charakterystyki powinna być sporządzona, wystawiona i tłumaczona przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Tłumaczenia kart charakterystyki powierzamy tylko tłumaczom, którzy posiadają stosowne wykształcenie z zakresu chemii, będącymi doktorami, profesorami lub inżynierami w tej dziedzinie. Zwroty, które stosują w tłumaczeniach zawsze są zgodne z dyrektywą  2006/102/EC z 2006, w której znajduje się słownictwo i nazewnictwo wymagane we wszystkich językach UE. Nasi specjaliści doskonale znają zwroty H (ang. Hazard Statements), czyli oznaczenia na etykietach, informujące o typie zagrożenia oraz jego intensywności i bez problemu opiszą je w języku, w którym tłumaczenia potrzebujesz.

Zastanawiasz się, ile będzie kosztować tłumaczenie?
Prześlij tekst do bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny.

Tłumaczenia kart charakterystyki zgodne z wymogami

Tłumaczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych Wykonujemy tłumaczenia kart chemicznych zgodne z dyrektywą WE (w szczególności rozporządzeniem WE 1907/2006), która reguluje i określa formę i treść dokumentu. W tłumaczeniach stosujemy wymagany ustandaryzowany język. Jest to konieczne, ponieważ wszelkie przekłady, w których zastosowano słownictwo inne niż uznane za oficjalne w nazewnictwie UE, są uważane za błędne. Słowo, które pozornie wydaje się być odpowiednie w tłumaczeniu zwykłym, może okazać się niepoprawne w karcie charakterystyki. Dajemy gwarancję wszystkim naszym klientom, że każde wyrażenie użyte w tłumaczeniu będzie zgodne z przepisami.

Tłumaczenie MSDS z zachowaniem formatowania i układu

Tłumaczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych W przypadku kart charakterystyki niezwykle istotną rolę odgrywa zachowanie oryginalnego układu graficznego dokumentu. Zgodnie z REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), czyli rozporządzeniem dotyczącym bezpiecznego stosowania chemikaliów każdy dokument tego typu musi zawierać datę sporządzenia oraz numerowane punkty, m.in. identyfikację substancji/mieszaniny i identyfikację przedsiębiorstwa, identyfikację zagrożeń,  właściwości fizyczne i chemiczne, poprzez wiele innych punktów aż po informacje dotyczące przepisów prawnych. Nasi tłumacze i graficy zadbają o to, aby tekst wynikowy miał dokładnie taki sam układ jak źródłowy!
Tłumaczenia kart charakterystyki substancji

Naszym stałym Klientom oferujemy:

  • Atrakcyjne zniżki i dogodne warunki współpracy
  • Uproszczoną procedurę składania zleceń
  • Wyspecjalizowany zespół tłumaczy oraz dedykowanego opiekuna
  • Całodobową infolinię
  • Miesięczną fakturę zbiorczą

Profesjonalne tłumaczenia

 Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123

Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

 
Zamów wycenę

Czym jest karta charakterystyki MSDS?

Karta charakterystyki to dokument mający na celu poinformowanie użytkowników o potencjalnych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, które wiążą się z użyciem substancji lub preparatów (mieszanin) szkodliwych. Dodatkowo musi ona zawierać podstawowe dane fizykochemiczne dotyczące składu substancji oraz informacje o procedurach postępowania w razie kontaktu z daną cieczą.  Dokument ten jest wymagany we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz NAFTA (ang. North American Free Trade Agreement; Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu) a obowiązek jego stworzenia należy do producentów chemikaliów. Dostęp do karty musi być zagwarantowany zarówno podczas transportu jak i przechowywania substancji. Zgodnie z prawem karta charakterystyki musi być dostarczona w języku urzędowym państwa, w którym dana substancja lub preparat jest wprowadzany, chyba że państwa członkowskie postanowią inaczej.

Kto jest zobowiązany do opracowania karty charakterystyki?

Zgodnie z rozporządzeniem REACH i innymi przepisami pokrewnymi, do sporządzenia karty charakterystyki zobowiązany jest w pierwszej kolejności producent substancji chemicznej. W dokumencie tym pierwotny wytwórca powinien opisać skład mieszaniny, jej właściwości oraz określić środki bezpieczeństwa. Należy jednak mieć świadomość, że w przypadku wykorzystania substancji w dalszych etapach działalności produkcyjnej i handlowej, odpowiedzialność za treść karty charakterystyki przechodzi na kolejnych przedsiębiorców i pośredników. Ich obowiązkiem jest zweryfikowanie danych i ich uzupełnienie pod kątem nowego sposobu zastosowania substancji. Konieczne może się również okazać przetłumaczenie dokumentu na dodatkowe języki. W przypadku łańcucha dostaw zasada jest więc prosta – każdy klient musi otrzymać kartę od sporządzoną bezpośrednio przez dostawcę.

Kiedy należy aktualizować kartę charakterystyki?

Poza tym, że wszyscy producenci pierwotnej lub przetworzonej już substancji chemicznej są zobowiązani do każdorazowego opracowania karty charakterystyki, to jeszcze w niektórych przypadkach muszą pamiętać o jej zaktualizowaniu. Zmodyfikowane dokumenty należy dostarczyć wszystkim odbiorcom, którzy w ciągu ostatniego roku nabyli chemikalia. Taki wymóg dotyczy jednak zasadniczo dwóch ściśle określonych okoliczności:

  • jeśli właściwości substancji wymagają zmiany zasad i środków bezpieczeństwa w zakresie jej stosowania (szczególnie w obrębie szkodliwego oddziaływania na zdrowie i życie człowieka oraz niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne),
  • jeżeli ulegają zmianie przepisy prawne dotyczące oznakowania i klasyfikacji chemikaliów, a także reguły ich bezpiecznego wykorzystywania.

Na jakie języki należy przetłumaczyć kartę charakterystyki?

Rozporządzenie REACH wprowadza zasadę, że co do zasady kara charakterystyki oraz jej integralne części (np. dołączony scenariusz narażenia) ma być sporządzona w językach urzędowych tych państw członkowskich, na terytorium których substancja chemiczna jest przedmiotem obrotu handlowego (art. 31 ust. 5). Przygotowując tłumaczenie tego rodzaju dokumentu trzeba zatem pamiętać nie tylko o głównym języku kraju, do którego chcemy eksportować chemikalia, ale również o innych wersjach językowych. W niektórych bowiem państwach funkcjonuje kilka języków urzędowych (np. Belgia z trzema językami urzędowymi, Finlandia, Irlandia – z dwoma). Tłumaczenie karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych powinien być wykonany przez wykwalifikowanych tłumaczy, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach, z zachowaniem ustandaryzowanej formy i z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii.

Piktogramy po zmianach 1 czerwca 2015 r.

Po wejściu w życie przepisów rozporządzenia 1272/2008 (CLP) od 1 czerwca 2015 r. obowiązują zaktualizowane piktogramy (oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych określające wiążące się z nimi zagrożenia):

Piktogram GHS01:

Karta charakterystyki Piktogram GHS01

Piktogram GHS02:

Karta charakterystyki Piktogram GHS01

Piktogram GHS03:

Karta charakterystyki Piktogram GHS03

Piktogram GHS04:

Karta charakterystyki Piktogram GHS04

Piktogram GHS05:

Karta charakterystyki Piktogram GHS05

Piktogram GHS06:

Karta charakterystyki Piktogram GHS06

Piktogram GHS07: Karta charakterystyki Piktogram GHS07

Piktogram GHS08

Karta charakterystyki Piktogram GHS08

Piktogram GHS09:

Karta charakterystyki Piktogram GHS09

5/5 - (na podstawie 7 ocen)