tłumaczenia norweskiOficjalna nazwa państwa: Norwegia
Stolica: Oslo
Liczba mieszkańców  w największych miastach:

 • Oslo (647 676) ;
 • Bergen (275 112) ;
 • Trondheim (184 960);
 • Stravanger (132 102) ;
 • Baerum (120 685)

Powierzchnia: 385 178 km²

Klimat:

Klimat jest cieplejszy i wilgotniejszy niż można by się spodziewać, czego przyczyną są prądy północnoatlantyckie i strefy wiatrów zachodnich. Norwegia położona jest na 13 stopniu szerokości geograficznej  i jej klimat  wykazuje dużą zmienność. Nawet lokalne różnice w pogodzie mogą być  znaczne ze względu na nierównomierną topografię.

Lata są na ogół ciepłe, a zimy mroźne. Regiony środkowe i północne są chłodniejsze niż strefy przybrzeżne, gdzie częściej pada. W najbardziej wysuniętej na północ części kraju występuje klimat subarktyczny morski. Tundra arktyczna występuje na archipelagu Svalbard. Najcieplejszym miesiącem jest zazwyczaj lipiec ze średnią temperaturą 17,3 ° C w Oslo. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, kiedy temperatura spada średnio do -4.7 ° C.

Od listopada do końca stycznia, na północnych krańcach słońce nie pojawia się nad horyzontem. W pozostałej części kraju dzień trwa tylko kilka godzin. W lecie, odwrotnie, słońce świeci przez 20 godzin dziennie, z wyjątkiem północy gdzie  nigdy nie zachodzi.

Najlepszym okresem żeby odwiedzić Norwegię jest czas od maja do września. Zima jest mroźna i ciemna, ale daje możliwość uprawiania narciarstwa i obserwacji zorzy polarnej.

Język urzędowy: Praktycznie wszyscy Norwedzy mówią w języku urzędowym – w języku norweskim. Wyróżniamy dwie formy pisane – Bokmål i Nynorsk. Bokmål jest formą powszechniejszą. W niektórych regionach Sami (używany przez mniejszość Sami) jest również językiem oficjalnym.

Język biznesu: Większość Norwegów zna język angielski przynajmniej w stopniu podstawowym. Biznesmeni posługują się językiem angielskim biegle.

Demografia:

Całkowita liczba ludności: 5 195 921
Przyrost naturalny: 1,1%
Mieszkańcy miast: 80,5%
Gęstość zaludnienia: 14 osób/km2
Średnia wieku: 38 lat
Przewidywana długość życia w latach: mężczyźni 79,2; kobiety 83,4
(źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Podział ludności, Perspektywy populacji światowej. Baza danych 2009)

Ludność aktywna zawodowo: 2 777 000 (źródło : CIA – The Word factbook, 2015)
Współczynnik aktywności zawodowej: 65,9% (Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych, 2011)
Pochodzenie etniczne: Około 94,4 % Norwegowie (w tym Sami, blisko 60 000 osób), inni europejczycy 3,6 % i inni 2 % (według szacunków z 2007 r.)
Religia: 82,1 %  Kościół Norwegii, 3,9 % inni chrześcijanie, 2,3 % Islam,1,5 % Katolicyzm, 2,4 % inne wyznania i 7,5 % nie sprecyzowano (według szacunków z 2011 r.)

Polityka:

Ustrój państwa: Monarchia konstytucyjna oparta na  demokracji parlamentarnej
Głowy państwa: Król: Harald V (od stycznia 1991) – dziedzicznie
Premier: Erna SOLBERG (od 9 września 2013) – partia konserwatywna
Najbliższe wybory: Parlamentarne: wrzesień 2017
Wskaźnik wolności politycznej

Definicja:
Wskaźnik wolności politycznej to coroczna ocena stopnia wolności doświadczanej przez jednostki w danym kraju. Badanie mierzy stopień wolności poprzez 2 główne kategorie – wolność polityczną i wolność osobistą.  Proces klasyfikacji oparty jest na liście 10 pytań odnoszących się do praw politycznych ( procesu wyborczego, pluralizmu politycznego, udziału i funkcjonowania rządu) i 15 pytań związanych z wolnością osobistą (wolnością wypowiedzi, wolnością wyznania, prawem do zrzeszania się, autonomią jednostki). Do każdego pytania przyporządkowywane są oceny w skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza najniższy, a 4 najwyższy stopień swobody. Ogólna ocena kraju jest średnią ocen wszystkich pytań i przyjmuje wartości od 1 do 7, gdzie 1 oznacza najwyższy stopień wolności, zaś 7 najniższy.

Status: kraj wolny
Wolność polityczna: 1/7
Wolność osobista: 1/7

Raport Freedom in the World 2016
Źródło: Freedom House

Wskaźnik wolności prasy:

Światowy Ranking: 3/180
Zmiana: spadek o 1 miejsce w porównaniu do roku 2015

Źródło: Światowy Wskaźnik Wolności Prasy, Reporterzy Bez Granic

Definicja:
Ranking światowy, publikowany corocznie, który pozwala na pomiar naruszeń wolności prasy na świecie. Odzwierciedla stopień wolności, którym cieszą się dziennikarze, media i internauci w każdym kraju, a także środków podejmowanych przez państwo, aby zapewnić poszanowanie tej wolności.  Do każdego z państw przypisywana jest ocena i pozycja na świecie. Aby opracować tę klasyfikację, Reporterzy Bez Granic  (RBG) opracowali kwestionariusz skierowany do organizacji partnerskich, 150 korespondentów RBG, dziennikarzy, badaczy, prawników i obrońców praw  człowieka, który zawiera 44 najważniejsze kryteria pozwalające na ocenę sytuacji wolności prasy w danym kraju.  Kwestionariusz zawiera listę wszystkich bezpośrednich ataków skierowanych w stronę dziennikarzy lub internautów (zabójstwa, pozbawienia wolności, napaści, groźby itp.) lub w stronę mediów (cenzura, konfiskaty, przeszukania, naciski itp.).

Gospodarka:

Jednostka monetarna: korona norweska (NOK)
Kurs wymiany 26/09/2016: 1 NOK = 0,1232 USD, 1USD = 8,1138 NOK
1 NOK = 0,1097 EUR, 1EUR = 9,1154 NOK

Poziom rozwoju gospodarczego: Gospodarka o wysokich dochodach, członek OECD

Jeden z krajów o najwyższym PKB per capita  na świecie, najwyższy wskaźnik jakości życia na świecie, gospodarka zależna od przychodów generowanych przez wydobycie ropy

PKB (w miliardach USD):  394,78 (źródło: FMI – World Economic Outlook Database, 2016)

PKB (roczny wzrost w %, ceny stałe):  1,3 (źródło FMI – World Economic Outlook Database, 2016)

PKB w przeliczeniu na mieszkańca (USD): 74.903 (źródło FMI – World Economic Outlook Database, 2016)

Dług publiczny (jako % PKB): 28,1 (źródło FMI – World Economic Outlook Database, 2016)

Stopa bezrobocia (% ludności aktywnej ekonomicznie): 4,3 (źródło FMI – World Economic Outlook Database, 2016)

Stopa inflacji (%): 2,3 (źródło FMI – World Economic Outlook Database, 2016)

Zatrudnienie w podziale na sektory: Rolnictwo (2,1), Przemysł (20,5),  Usługi (77,0) (źródło : Bank Światowy, 2016) (% całkowitego zatrudnienia).

Wartość dodana: (jako % PKB): Rolnictwo (1,8), Przemysł (35,0), Usługi (63,2) (źródło: Bank Światowy, 2016)

System podatkowy:

Podatek od wartości dodanej: 25%
MVA (Merverdiavgift lub meirverdiavgift, moms (nazwa potoczna)
Podatek dochodowy od osób prawnych: Podatek dochodowy od przedsiębiorstw krajowych : 25%
Podatek u źródła: Dywidendy: 0 % (25% w przypadku nierezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG)
Odsetki: 0 %
Tantiemy: 0 %
Składki na ubezpieczenie społeczne: Pomiędzy 0 a 14, 1%, ale jest zwykle płacone przez  pracodawcę: dość wysokie

Inne przydatne źródła: Odwiedź stronę Doing Business, aby poznać wysokość podatków i obowiązkowych składek

Międzynarodowe porównanie systemów opodatkowania działalności gospodarczej

  Norwegia OECD Stany Zjednoczone Niemcy
Liczba płatności podatkowych w roku 4,0 10,7 10,6 9,0
Czas potrzebny, aby dokonać formalności w godzinach 83,0 152,0 175,0 218,0
Wysokość podatku jako % zysku 39,5 41,1 43,9 48,8

Źródło : Doing Business 2016

Handel zagraniczny

Import towarów (mln USD): 6.228 (źródło : Światowa Organizacja Handlu, 2015)
Eksport towarów (mln USD): 105.372 (źródło : Światowa Organizacja Handlu, 2015)
Import usług (mln USD): 45.758 (źródło : Światowa Organizacja Handlu, 2015)
Eksport usług (mln USD): 40.290 (źródło : Światowa Organizacja Handlu, 2015)
Bilans handlowy (z wyjątkiem usług) (mln USD): 27.949  (źródło: Bank Światowy, 2015)
Handel zagraniczny ( jako % PKB): 68,5% (źródło: Bank Światowy 2015

Główni partnerzy

Główni klienci

(% eksportu)

2015   Główni dostawcy

(% importu)

2015
Wielka Brytania 21,8% Szwecja 11,5 %
Niemcy 17,6% Niemcy 11,3 %
Holandia 9,9% Chiny 10,4 %
Francja 6,5% Wielka Brytania 6,4 %
Szwecja 5,9% Stany Zjednoczone 6,3 %
Belgia 4,9% Dania 5,7%
Stany Zjednoczone 4,4% Korea Południowa 4,2 %
Dania 3,7% Holandia 3,6 %
Chiny 2,8% Francja 3,3 %
Korea Południowa 1,9% Polska 3,0 %

Źródło : Comtrade (najnowsze dostępne dane)

Główne towary będące przedmiotem wymiany handlowej

106,3 mld USD wyeksportowanych produktów w 2015 roku 77,0 mld USD produktów importowanych w 2015 roku
Gaz ziemny i pozostałe węglowodory gazowe 28,5% Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi 6,4 %
Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe 24,2% Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji; pływające doki; platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne 3,0%
Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 4,9% Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe 2,8%
Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe 4,7% Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 2,1%
Aluminium nieobrobione plastycznie 2,5% Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu 1,7%
Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone  lub zamrożone 1,4% Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, ale niepakowane w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej 1,7%
Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 1,2% Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali 1,5%
Nikiel nieobrobiony plastycznie 1,1% Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub aparaturę zapisującą lub odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo 1,5%
Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie go urządzeń objętych pozycjami od 8425 d 8430 1,1% Pozostałe meble i ich części 1,4%
Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe, podnośniki do cieczy 0,9% Pojazdy silnikowe do transportu towarów 1,4%

Źródło : Comtrade (najnowsze dostępne dane)

Główne usługi będące przedmiotem wymiany handlowej

47,5 mld USD usług eksportowanych
Usługi transportowe 46,60%
·         Transport wodny 39,10%
o    towarowy 26,03%
o    pozostały 12,66%
o    pasażerski 0,40%
·         Transport lotniczy 2,31%
o    pasażerski 1,75%
o    pozostały 0,46%
o    towarowy 0,10%
Pozostałe usługi biznesowe 29,31%
·         Usługi świadczone przez profesjonalistów, usługi techniczne i pozostałe usługi biznesowe 28,52%
·         Usługi badawczo-rozwojowe 0,79%
Podróże 11,89%
·         Podróże prywatne 11,89 %
Usługi finansowe 3,56%
Usługi informatyczne i informacyjne 2,75%
·         Usługi informacyjne 0,02%
Usługi komunikacyjne 2,67%
·         Usługi telekomunikacyjne 2,02%
·         Usługi pocztowe i kurierskie 0,64%
Tantiemy i opłaty licencyjne 0,98%
Usługi ubezpieczeniowe 0,76%
Usługi budowlane 0,75%
Usługi kulturalne i rekreacyjne 0,61%
·         Pozostałe usługi kulturalne, rekreacyjne i świadczone dla ludności 0,46%
·         Usługi audiowizualne 0,15%
Usługi rządowe 0,11%

Źródło: Comtrade (najnowsze dostępne dane)

54,2 mld USD usług importowanych

 

Podroże 34,77%
·         Podróże prywatne 28,76%
·         Podróże służbowe 6,01%
Pozostałe usługi biznesowe 27,89%
·         Usługi świadczone przez profesjonalistów, usługi techniczne i pozostałe usługi biznesowe 27,16%
·         Usługi badawczo-rozwojowe 0,73%
Usługi transportowe 23,18%
·         Transport wodny 14,24%
o    pozostały 13,09%
o    towarowy 0,86%
o    pasażerski 0,30%
·         Transport lotniczy 3,45%
o    pozostały 2,37%
o    pasażerski 0,88%
o    towarowy 0,19%
Usługi informatyczne i informacyjne 5,00%
·         Usługi informacyjne 0,01%
Usługi kulturalne i rekreacyjne 3,06%
·         Pozostałe usługi kulturalne, rekreacyjne i świadczone dla ludności 1,94%
·         Usługi audiowizualne 1,12%
Usługi komunikacyjne 1,85%
·         Usługi telekomunikacyjne 1,50%
·         Usługi pocztowe i kurierskie 0,35%
Usługi budowlane 1,32%
Tantiemy i opłaty licencyjne 1,22%
Usługi finansowe 1,17%
Usługi ubezpieczeniowe 0,35%
Usługi rządowe 0,22%

Źródło: Comtrade (najnowsze dostępne dane)

Gospodarka

Po ponad  15 latach szybkiego wzrostu (średnio ponad 5 % rocznie), Norwegia doświadczyła światowej recesji gospodarczej, pomimo tego, że spadek produkcji był  mniejszy niż w innych krajach. Po zahamowaniu w 2009 roku, tendencja wzrostowa powróciła w 2013 roku. Jednak od 2014 roku tempo wzrostu się zmniejszyło  (+1,8%).  W 2015 roku odnotowano wzrost na poziomie 0,9 %. Norweska gospodarka zależna w dużym stopniu od węglowodorów, które stanowią 60 % eksportu i zapewniają pracę 1 na 9 osób, została mocno dotknięta spadkiem cen ropy . Prognozy wzrostu  na 2016 rok są mało optymistyczne (1,6%).

Inwestycje w węglowodory zmniejszyły się o 11,8 % w stosunku do roku 2014, osiągając poziom 21 mld euro. Inwestycje te są jednak niewystarczające, w szczególności biorąc pod uwagę konieczność modernizacji istniejącej infrastruktury. Ponadto udokumentowane zasoby węglowodorów zaczynają się zmniejszać.  Pozytywną stroną jest fakt, że włoskie ENI zaczęło wykorzystywać pola naftowe na Morzu Barentsa w marcu 2016 roku.

W czerwcu 2015 roku, Parlament zdecydował , że państwowe fundusze ( największe na świecie z około 800 mld EUR rezerw) zostają wycofane z węgla. Ta decyzja obowiązująca od stycznia 2016 roku dotyczy każdej firmy, w której 30 % działalności lub dochodów oparta jest na węglu.  W 2014 roku, fundusze sprzedały już swoje udziały  w wielu spółkach górniczych (złota i węgla), oceniając ich modele biznesowe jako  nietrwałe. Norwegia zamierza zmienić kierunek swoich inwestycji  na rzecz energii odnawialnej.

Gospodarka jest również utrzymywana przez konsumpcję prywatną, która wspierana jest ekspansywną polityką Banku Centralnego, podwyżką cen nieruchomości i wzrostem płac. Eksport towarów niewęglowodorowych, a zwłaszcza ryb, może skutkować w 2016 roku deprecjacją waluty krajowej.  We wrześniu 2015 roku, po raz pierwszy wyeksportowano więcej gazu niż ropy naftowej. Kraj ten stał się najważniejszym dostawcą gazu dla Europy Zachodniej, ucierpiał jednakże z powodu spadku światowych cen ropy naftowej.

W 2016 roku budżet państwa przewiduje wzrost wydatków, oczekuje się także obniżenia dochodów pochodzących z węglowodorów. W rezultacie  nadwyżka budżetowa się zmniejszy, nadal jednak pozostawia wygodę, w porównaniu do innych krajów OECD.

Norwegia jest krajem bogatym, o drugim najwyższym PKB w przeliczeniu na mieszkańca na świecie.  Kraj ma także najwyższy wynik we  Wskaźniku Rozwoju Społecznego stworzonym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.  Chociaż podczas kryzysu  bezrobocie nie zmieniło swoje poziomu w znaczący sposób, to w 2015 roku wzrosło i osiągnęło najwyższy poziom od 11 lat – 4,3 %. Ponadto kraj ma wysoki wskaźnik  osób znajdujących się poza rynkiem pracy (około 8%) z powodu  niepełnosprawności lub  długotrwałego zwolnienia chorobowego.

Wskaźnik wolności gospodarczej

Definicja :

Wskaźnik wolności gospodarczej mierzony jest poprzez 10 zmiennych pogrupowanych w 4 większe kategorie: praworządność ( prawa własności, poziom korupcji), rola państwa (swoboda fiskalna, wydatki rządowe), skuteczność przepisów (swoboda przedsiębiorczości, swoboda pracy, swoboda monetarna), otwarcie rynków (swoboda handlu, swoboda inwestowania, swoboda finansowa). Każda z tych zmiennych jest oceniana w skali od 0 do 100. Ogólna ocena kraju jest średnią ocen zmiennych.

Wynik : 71,8/100
Ranking światowy:  27/178
Ranking regionalny: 15/43

Wolność gospodarcza na świecie
Źródło: Wskaźnik wolności gospodarczej 2015, Heritage Foundation

Ranking otoczenia biznesu

Definicja:

Ranking otoczenia biznesu mierzy jakość i atrakcyjność otoczenia biznesu w 82 państwach objętych prognozami The Economist. Wskaźnik ten określany jest poprzez analizę 10 kryteriów: otoczenia politycznego, otoczenia makroekonomicznego, możliwości biznesowych,  polityki wobec wolności przedsiębiorstw i konkurencji, polityki wobec inwestycji zagranicznych, handlu zagranicznego i kontroli wymiany handlowej, stawek podatkowych, finansowania projektów, rynku pracy, a także jakości infrastruktury.

Wynik: 8.01
Pozycja na świecie: 11/82

Źródło: The Economist – Ranking otoczenia biznesu 2014-2018

Najważniejsze dzienniki on-line:

 • Aftenposten (po norwesku)
 • Dagens Naeringsliv (tylko po norwesku)
 • Verdens Gang (tylko po norwesku)
 • The Norway Post

Inne przydatne źródła:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Żywienia
 • Ministerstwo Handlu i Przemysłu
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Centralny Bank Norwegii

Handel

Gospodarka Norwegii – to gospodarka otwarta. Według Światowej Organizacji Handlu, handel stanowił średnio 67 % PKB w latach 2012-2014

Tradycyjnie kraj eksportuje produkty energochłonne i importuje produkty wysokiej technologii.  Kraj jest trzecim, największym, światowym eksporterem ropy naftowej, największym dostawcą gazu ziemnego dla krajów  Europy Zachodniej i największym światowym eksporterem ryb. Ogólnie rzecz biorąc, Norwegia plasuje się wśród 30 największych światowych eksporterów. Produkty przemysłowe (statki, platformy wiertnicze itp.) stanowią blisko 10 % całkowitego eksportu. Norwegia importuje głównie wyroby przemysłowe (maszyny, przenośniki, technologię informacyjna),  które stanowią 40 % całkowitego importu. Jej głównymi partnerami handlowymi są kraje Unii Europejskiej.

Całkowita nadwyżka handlowa Norwegii jest znacząca. Nadwyżka ta zmniejszyła się jednak w 2014 roku, szczególnie ze względu na spadek cen eksportu gazu i produktów przemysłowych. Ponadto, obniżka cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych osłabiła norweski eksport w 2015 roku, czego rezultatem było znaczne zmniejszenie się nadwyżki handlowej. Tendencja ta będzie występować także w 2016 roku. Bez węglowodorów, bilans handlowy jest ujemny.

Międzynarodowa współpraca gospodarcza: Norwegia jest członkiem EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) i wprowadza wszelkie rozwiązania wspólnotowe, za wyjątkiem tych dotyczących rolnictwa i rybołówstwa. Norwegia dąży do zawierania dwustronnych umów handlowych w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Średnie stawki celne

                                    
Norweskie stawki celne dla produktów (z wyłączeniem produktów rolnych) przemysłowych są niskie, pomiędzy 3 a 6%. Towary importowane z krajów EOG są wolne od opłat celnych. Wszystkie towary importowane podlegają opodatkowaniu – podatek od wartości dodanej wynosi obecnie 25%.

VAT podlega odliczeniu, jeśli towary wykorzystywane są w firmie, która płaci podatek VAT. Przed wysłaniem ładunku, dobrze jest, uzyskać oficjalne orzeczenie w sprawie traktowania celnego, wydawane przez Norweski Urząd Celny.

Inwestycje

Po osiągnięciu rekordu w 2011 roku, napływy inwestycyjne do Norwegii zmniejszyły się w kontekście kryzysu strefy euro, osiągając  ujemne poziomy w 2015 roku. Prognozy na 2016 roku przewidują jednakże powrót do dodatnich napływów.

Ogólnie rzecz biorąc, do najbardziej atrakcyjnych branż przemysłu w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych są: przemysł paliwowy (ropa naftowa, gaz), produkcja, handel detaliczny i hurtowy oraz bankowość.  Odkąd ceny światowe węglowodorów spadają, inwestorzy zagraniczni nie są już skłonni inwestować w ten sektor. Amerykańskie i holenderskie koncerny naftowe (Exxon-Mobil, Texaco, Royal Dutch Shell) dokonały znaczących inwestycji w Norwegii.

Pomimo małego rynku krajowego, Norwegia ma wiele zalet, takich jak położenie geograficzne w zamożnym regionie, uprzywilejowane powiązania ze Stanami Zjednoczonymi, dobrze wykwalifikowana i wielojęzyczna ludność, nowoczesna gospodarka i zasoby energetyczne. Norwegia posiada szczególnie zadowalające warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże pozycja kraju w rankingu Doing Business przygotowywanym przez Bank Światowy spadła (dziewiąta pozycja na 189 krajów, w porównaniu do szóstej w 2015 roku), czego główną przyczyną jest trudniejsze uzyskanie kredytu.

Procedura zakładania przedsiębiorstwa

Tworzenie przedsiębiorstwa

Norwegia OECD
Procedury (liczba) 4,00 4,84
Czas (dni) 4,00 8,11

Źródło: Doing Business

 • Wskaźniki ekonomiczne

Wzrost gospodarczy

Wskaźniki wzrostu

Wskaźniki wzrostu 2012 2013 2014 2015 2016 (e)
PKB (mld USD) 509,71 522,35 499,82 397,59e 394,78
PKB (wzrost roczny w %, ceny stałe) 2,7 0,7 2,2 0,9e 1,3
PKB na mieszkańca (USD) 101.169 102.496 96.930 76.266e 74.903
Deficyt budżetowy (jako % PKB) -5,1 -5,3 -6,1 -7,0e -7,5
Dług publiczny (jako % PKB) 29,940 30,336 28,065 28,065e 28,065
Stopa inflacji (%) 0,7 2,1 2,0 2,3e 2,3
Bilans obrotów bieżących (mld USD) 63,36 52,38 47,13 27,73e 21,45
Bilans obrotów bieżących (jako %PKB) 12,4 10,0 9,4 7,0e 5,4

Źródło: FMI – World Economic Outlook Database – 2016

(e)- dane szacunkowe

Wskaźniki społeczno-ekonomiczne 2014 2015 2016 (e)
Stopa bezrobocia (%) 3,5 4,2 4,3

Źródło: FMI – World Economic Outlook Database – 2016

Wskaźniki monetarne 2010 2011 2012
Korona norweska (NOK) – średnioroczny kurs wymiany  1 EUR 8,01 7,80 7,47

Źródło: Bank Światowy – 2016

Główne sektory gospodarki

Podział według sektorów gospodarki Rolnictwo Przemysł Usługi
Zatrudnienie w podziale na sektory (% całkowitego zatrudnienia) 2,1 20,5 77,0
Wartość dodana (jako % PKB) 1,8 35,0 63,2
Wartość dodana (wzrost roczny w %) 2,8 1,6 1,6

Źródło: Bank Światowy – 2016

Handel

Mierniki handlu zagranicznego 2011 2012 2013 2014 2015
Import towarów (mln USD) 90.784 87.308 89.808 89.185 76.228
Eksport towarów (mln USD) 160.410 160.953 156.022 144.591 105.372
Import usług  (mlnUSD) 47.625 52.328 56.210 56.052 45.758
Eksport usług (mln USD) 40.882 46.372 48.575 49.305 40.290
Import towarów i usług  (wzrost roczny w %) 4,0 3,1 4,9 1,5 1,1
Eksport towarów i usług  (wzrost roczny w %) -0,8 1,4 -1,7 2,2 3,4
Bilans handlowy (z wyjątkiem usług) (mln  USD) 73.763 72.026 63.704 52.852 27.949
Handel zagraniczny (jako % PKB) 69,8 68,3 67,7 68,1 68,5
Import towarów i usług  (jako %PKB) 28,5 27,7 28,5 29,5 31,5
Eksport towarów i usług  (jako %PKB) 41,3 40,6 39,2 38,7 37,1

Źródło: Światowa Organizacja Handlu, Bank Światowy, (najnowsze dostępne dane)

Główni partnerzy

Główni klienci

(% eksportu)

2015   Główni dostawcy

(% importu)

2015
Wielka Brytania 21,8% Szwecja 11,5 %
Niemcy 17,6% Niemcy 11,3 %
Holandia 9,9% Chiny 10,4 %
Francja 6,5% Wielka Brytania 6,4 %
Szwecja 5,9% Stany Zjednoczone 6,3 %
Belgia 4,9% Dania 5,7%
Stany Zjednoczone 4,4% Korea Południowa 4,2 %
Dania 3,7% Holandia 3,6 %
Chiny 2,8% Francja 3,3 %
Korea Południowa 1,9% Polska 3,0 %

Główne towary będące przedmiotem wymiany handlowej

106,3 mld USD wyeksportowanych produktów w 2015 roku 77,0 mld USD produktów importowanych w 2015 roku
Gaz ziemny i pozostałe węglowodory gazowe 28,5% Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi 6,4 %
Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe 24,2% Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji; pływające doki; platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne 3,0%
Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 4,9% Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe 2,8%
Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe 4,7% Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 2,1%
Aluminium nieobrobione plastycznie 2,5% Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu 1,7%
Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone  lub zamrożone 1,4% Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, ale niepakowane w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej 1,7%
Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 1,2% Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali 1,5%
Nikiel nieobrobiony plastycznie 1,1% Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub aparaturę zapisującą lub odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo 1,5%
Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie go urządzeń objętych pozycjami od 8425 d 8430 1,1% Pozostałe meble i ich części 1,4%
Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe, podnośniki do cieczy 0,9% Pojazdy silnikowe do transportu towarów 1,4%

Źródło : Comtrade (najnowsze dostępne dane)

Główne usługi będące przedmiotem wymiany handlowej

47,5 mld USD usług eksportowanych

Usługi transportowe 46,60%
·         Transport wodny 39,10%
o    towarowy 26,03%
o    pozostały 12,66%
o    pasażerski 0,40%
·         Transport lotniczy 2,31%
o    pasażerski 1,75%
o    pozostały 0,46%
o    towarowy 0,10%
Pozostałe usługi biznesowe 29,31%
·         Usługi świadczone przez profesjonalistów, usługi techniczne i pozostałe usługi biznesowe 28,52%
·         Usługi badawczo-rozwojowe 0,79%
Podróże 11,89%
·         Podróże prywatne 11,89 %
Usługi finansowe 3,56%
Usługi informatyczne i informacyjne 2,75%
·         Usługi informacyjne 0,02%
Usługi komunikacyjne 2,67%
·         Usługi telekomunikacyjne 2,02%
·         Usługi pocztowe i kurierskie 0,64%
Tantiemy i opłaty licencyjne 0,98%
Usługi ubezpieczeniowe 0,76%
Usługi budowlane 0,75%
Usługi kulturalne i rekreacyjne 0,61%
·         Pozostałe usługi kulturalne, rekreacyjne i świadczone dla ludności 0,46%
·         Usługi audiowizualne 0,15%
Usługi rządowe 0,11%

Źródło: Departament Statystyki ONZ (najnowsze dostępne dane)

54,2 mld USD usług importowanych

Podroże 34,77%
·         Podróże prywatne 28,76%
·         Podróże służbowe 6,01%
Pozostałe usługi biznesowe 27,89%
·         Usługi świadczone przez profesjonalistów, usługi techniczne i pozostałe usługi biznesowe 27,16%
·         Usługi badawczo-rozwojowe 0,73%
Usługi transportowe 23,18%
·         Transport wodny 14,24%
o    pozostały 13,09%
o    towarowy 0,86%
o    pasażerski 0,30%
·         Transport lotniczy 3,45%
o    pozostały 2,37%
o    pasażerski 0,88%
o    towarowy 0,19%
Usługi informatyczne i informacyjne 5,00%
·         Usługi informacyjne 0,01%
Usługi kulturalne i rekreacyjne 3,06%
·         Pozostałe usługi kulturalne, rekreacyjne i świadczone dla ludności 1,94%
·         Usługi audiowizualne 1,12%
Usługi komunikacyjne 1,85%
·         Usługi telekomunikacyjne 1,50%
·         Usługi pocztowe i kurierskie 0,35%
Usługi budowlane 1,32%
Tantiemy i opłaty licencyjne 1,22%
Usługi finansowe 1,17%
Usługi ubezpieczeniowe 0,35%
Usługi rządowe 0,22%

Źródło: Departament Statystyki ONZ  (najnowsze dostępne dane)

Inwestycje

BIZ w liczbach

  Norwegia OECD Stany Zjednoczone Niemcy
Wskaźnik transparentności transakcji* 7,0 6,0 7,0 5,0
Wskaźnik odpowiedzialności managerskiej** 6,0 5,0 9,0 5,0
Wskaźnik siły udziałowców*** 7,0 7,0 9,0 5,0
Wskaźnik  ochrony inwestorów**** 6,7 6,1 8,3 5,0

Źródło : Doing Business 2016

Uwaga: *Im wyższa wartość wskaźnika, tym większa transparentność warunków transakcji. **Im wyższa wartość wskaźnika, tym większą odpowiedzialność ponosi osobiście manager. ***Im wyższa wartość wskaźnika, tym łatwiej udziałowcom podjąć działania prawne. ****Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ochrony inwestorów.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 2013 2014 2015
Napływ BIZ (mln  USD) 3.949 7.987 -4.239
Zasób BIZ (mln USD) 193.243 174.527 149.150
Ilość inwestycji typu greenfield*** 47 35 23
Napływ BIZ (jako % nakładów brutto na środki trwałe)**** 3,2 6,9 -4,7
Zasób BIZ (w % PKB) 37,0 34,9 38,3

Źródło: UNCTAD – 2016

Uwaga: * Inward FDI Performance Index Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) oparty jest na udziale danego kraju w ogólnoświatowej wartości napływających BIZ oraz w ogólnoświatowym PKB. ** Inward FDI Potential Index UNCTAD oparty jest na 12 ekonomicznych i strukturalnych zmiennych, takich jak PKB, handel zagraniczny, BIZ, infrastruktura, zużycie energii, B&R, edukacja, ryzyko związane z danym krajem. *** Inwestycja od podstaw („greenfield”) jest formą bezpośredniej inwestycji zagranicznej, w ramach której spółka-matka rozpoczyna nowe przedsięwzięcie za granicą polegające na budowie od zera nowych obiektów operacyjnych. **** Nakłady brutto na środki trwałe to miara wartości zwiększeń środków trwałych kupowanych przez przedsiębiorstwa, sektor rządowy i gospodarstwa domowe pomniejszonej o zbyte środki trwałe w drodze sprzedaży albo likwidacji.

Komunikacja

Kod telefoniczny: +47
Domena internetowa: .no
Oceń