Tłumaczenia badania sprawozdania finansowegoStale postępująca globalizacja powoduje konieczność raportowania sprawozdań finansowych często nie tylko w języku ojczystym, ale również w językach obcych, w szczególności po angielsku. Nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych są wymagane przez ustawodawcę. W Polsce określa to między innymi ustawa o rachunkowości. Istnieją również rozporządzenia odnoszące się do wszystkich krajów europejskich, takie jak Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Dowiedz się, wszystkiego, co jest związane z badaniem sprawozdań finansowych i ich tłumaczeniem.

Zastanawiasz się, ile będzie kosztować tłumaczenie?
Prześlij tekst do bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny.

Kiedy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu?

Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przeprowadzanemu przez biegłego rewidenta wtedy, kiedy:

  • swoim zakresem obejmuje ostatnie 12 miesięcy funkcjonowania,
  • jest składane przez spółkę kontynuującą swoją działalność,
  • sporządzane jest przez banki krajowe i międzynarodowe, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, jednostki związane z obrotem papierami wartościowymi czy funduszami emerytalnymi.

Katalog spółek, które powinny oddawać sprawozdanie finansowe do audytu, jest otwarty, dlatego ustawodawca wyszczególnił dodatkowe warunki, które powinna spełniać każda działalność, mająca obowiązek zadbać o badanie. Należy do nich zatrudnianie co najmniej 50 osób na pełnych etatach w ciągu roku kalendarzowego, suma aktywów przedsiębiorstwa na poziomie co najmniej 2500000 euro oraz przychody netto ze sprzedaży na poziomie przynajmniej 500 0000 euro. Jeśli nie spełniamy przynajmniej dwóch ze wspomnianych warunków, możemy złożyć sprawozdanie uproszczone.

Badanie sprawozdań finansowych – jaki jest jego cel?

Celem badania sprawozdań finansowych jest określenie przez biegłego rewidenta czy sprawozdanie jest przeprowadzone poprawnie oraz czy spełnia wszystkie warunki określone ustawą o rachunkowości. Biegły podczas audytu sprawdza również, czy sprawozdanie w sposób zgodny ze stanem faktycznym obrazuje sytuację finansową działalności składającej je. Kontroluje również czy jest ono sporządzone na podstawie odpowiednio prowadzonych ksiąg rachunkowych lub, czy zawiera wszelkie stosowne informacje.

Badanie sprawozdań finansowych – kto ma obowiązek je zlecić?

Sprawozdanie finansowe przygotowuje księgowy, natomiast obowiązek jego zlecenia leży po stronie kierownika jednostki. Według ustawy to osoba, która jest:

  • członkiem zarządu lub organu zarządzającego,
  • wspólnikiem prowadzącym sprawy spółki,
  • osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  • likwidatorem spółki upadającej w toku postępowania.

Jeśli według funkcjonującego prawa jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia badania sprawozdania, a mimo to, nie zrobimy tego, ryzykujemy karą grzywny lub pozbawienia wolności.

Tłumaczenie sprawozdania finansowego – kiedy wymagane?

W praktyce tłumaczenie sprawozdania finansowego spółek, które funkcjonują na terenie polski, nie jest wymagane. Należy jednak nim dysponować w sytuacji, w której polska spółka funkcjonuje na rynku zagranicznym lub zagraniczna spółka na rynku polskim. Takie tłumaczenie przydatne jest również w sytuacji, w której pozyskujemy zagranicznych inwestorów lub posiadamy jakiekolwiek oddziały spółki za granicą.

Które jednostki muszą przetłumaczyć sprawozdanie finansowe przez tłumacza przysięgłego?

Obowiązek posiadania tłumaczenia przygotowanego przez tłumacza przysięgłego spoczywa na wszystkich oddziałach instytucji kredytowych lub finansowych, banków czy spółek obracających papierami wartościowymi na giełdzie. Ponieważ samo sprawozdanie finansowe jest jednym z najważniejszych dokumentów, jakie przestawiają spółki prowadzące pełną rachunkowość, powinno zostać one przetłumaczone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

Kto zajmuje się tłumaczeniem sprawozdań finansowych?

Tłumaczenia związane z rachunkowością muszą być przeprowadzane w sposób bardzo staranny i przede wszystkim profesjonalny, ze względu na to, jak ogromne różnice może wygenerować niedokładne tłumaczenie nawet jednego terminu. Tego rodzaju pracą zajmują się tłumacze przysięgli.