karty charakterystyki substancji chemicznychNiemal wszystkie mieszaniny, preparaty i substancje chemiczne będące w obrocie handlowym na rynku Unii Europejskiej muszą posiadać karty charakterystyki. Są one sporządzane według ściśle określonego wzoru, z podziałem na sekcje i podsekcje. W dokumencie tym zawarte są między innymi takie informacje, jak: dane dotyczące składu substancji, jej identyfikacji i właściwości, sposobu zabezpieczenia i transportu oraz określenie ryzyka toksykologicznego.

Podstawy prawne

Regulacje związane z kartami charakterystyki, nazywanymi potocznie jako MSDS (Material Safety Data Sheet), wprowadzone zostały na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 16 grudnia 2006 roku (1907/2006). Stosunkowo niedawno nastąpiła nowelizacja tych przepisów (rozporządzenie nr 2015/830), zgodnie z którą zmieniono wymogi dotyczące sposobu opisu kart charakterystyki, a pośrednio również ich tłumaczenia. Punktem odniesienia dla omawianych modyfikacji był przyjęty przez ONZ w 2003 roku Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS).

tłumaczenia Kart MSDSOd lat świadczymy usługi tłumaczeń kart charakterystyki substancji (ang. MSDS, ang. Material Safety Data Sheet). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i kontaktu z naszymi konsultantami.

Zmiany w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych po 1 czerwca 2015 r.

W celu ujednolicenia regulacji prawnych dotyczących etykietowania i klasyfikacji substancji chemicznych (czego wyrazem jest tzw. rozporządzenie CLP) postanowiono od 1 czerwca 2015 roku wprowadzić jedyny obowiązujący,  ustandaryzowany i zharmonizowany wzór kart charakterystyki tego rodzaju preparatów. W stosunku do poprzedniej wersji dokonano kilku zmian w obrębie niektórych sformułowań, które z pozoru mogą się wydawać błahe, ale w kontekście ścisłego języka specjalistycznego mają kluczowe znaczenie. Przykładowo, zamiast „narażenia powtarzanego” (repeated exposure) wprowadzono „narażenie wielokrotne”, a z kolei „nazwa chemiczna” (chemical name) została zastąpiona „nazwą rodzajową”. Warto dodać, że nowelizacja omawianego rozporządzenia pociąga za sobą również konieczność zaktualizowania oznakowania etykiet opakowań produktów zawierających mieszaniny chemiczne w postaci umieszczenia nowych piktogramów.
 • Nowe przepisy wymagają, między innymi, stosowania innych piktogramów. Zamiast starych, żółto-pomarańczowych kwadratów mają być używane romby z czerwonym obrzeżem, zaś pod nimi jeden wyraz określający poziom niebezpieczeństwa.
Piktogramy według starych przepisów
Piktogramy według starych przepisów
Piktogramy według nowych przepisów
Piktogramy według nowych przepisów

Nowe oznakowanie substancji niebezpiecznych – piktogramy po zmianach 1 czerwca 2015 r.

Piktogram GHS01:

Karta charakterystyki Piktogram GHS01

 • Niestabilne materiały wybuchowe
 • Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B
 • Nadtlenki organiczne, typy A, B

Piktogram GHS02:

Karta charakterystyki Piktogram GHS01

 • Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1
 • Aerozole łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje ciekłe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Substancje stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F
 • Substancje ciekłe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F

Piktogram GHS03:

Karta charakterystyki Piktogram GHS03

 • Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1
 • Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
 • Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3

Piktogram GHS04:

Karta charakterystyki Piktogram GHS04

 • Gazy pod ciśnieniem:
  • Gazy sprężone
  • Gazy skroplone
  • Gazy skroplone schłodzone
  • Gazy rozpuszczone

Piktogram GHS05:

Karta charakterystyki Piktogram GHS05

 • Substancje korodujące metale, kategoria zagrożenia 1
 • Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C
 • Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1

Piktogram GHS06:

Karta charakterystyki Piktogram GHS06

 • Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3

Piktogram GHS07:Karta charakterystyki Piktogram GHS07

 • Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, kategoria zagrożenia 1
 • Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4
 • Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
 • Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategoria zagrożenia 3
 • Działanie drażniące na drogi oddechowe
 • Skutek narkotyczny

Piktogram GHS08

Karta charakterystyki Piktogram GHS08

 • Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1
 • Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
 • Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1

Piktogram GHS09:

Karta charakterystyki Piktogram GHS09

 • Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
  • Zagrożenie ostre, kategoria 1
  • Zagrożenie przewlekłe, kategorie 1, 2

Przekłady kart charakterystyki substancji chemicznych zaliczane są do grupy tłumaczeń specjalistycznych. Stosowana w tego rodzaju dokumentach terminologia jest bowiem wyjątkowo ścisła i zarazem bardzo hermetyczna. Dodatkowo uwzględnić należy sztywne wytyczne regulacyjne opracowane przez instytucje Unii Europejskiej, a także uwarunkowania systemu prawnego poszczególnych państw. Z tego powodu wykonanie przekładu karty charakterystyki należy powierzać tylko i wyłącznie wysoko wykwalifikowanym tłumaczom z dużym doświadczeniem.

Profesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę