Tłumaczenie deklaracji zgodności CEDyrektywy unijne nakładają na przedsiębiorców obowiązek wystawienia deklaracji zgodności UE, zanim produkt zostanie wprowadzony na rynek. Deklaracja zgodności jest dokumentem, w którym producent lub jego upoważniony przedstawiciel stwierdza, że jego produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania i jest bezpieczny dla konsumentów. Produkt otrzymuje wówczas specjalne oznaczenie CE.

Wprowadzając swój produkt na rynek Unii Europejskiej trzeba pamiętać o tym, aby uzyskać unijną deklarację zgodności. Uzyskanie specjalnego oznaczenia CE oznacza, że produkt jest zgodny z unijnymi wymogami i przepisami europejskimi. Produkty posiadające deklarację zgodności spełniają wymagania unijne, jeśli chodzi o cechy wyrobu, jego projektowanie lub wytwarzanie. Szczegółowe wymagania, jakie musi spełniać produkt są określone w dyrektywach. Deklarację zgodności wystawia producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Upoważnionym przedstawicielem producenta może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Przedstawicielem producenta może być również importer lub dystrybutor. Zagraniczne wyroby wprowadzane na rynek unijny muszą być bezpieczne dla konsumentów. Zadbanie o odpowiednie oznakowanie produktu leży nie tylko po stronie producentów, ale także dystrybutorów czy importerów tych produktów.

Jak uzyskać deklarację zgodności?

Procedura oceny zgodności z wymaganiami różni się w zależności od wyrobu. Dla wielu produktów jest bardzo prosta, ale urządzenia o skomplikowanej konstrukcji, których użytkowanie może się wiązać z większym zagrożeniem dla życia lub zdrowia konsumentów, przechodzą bardziej złożoną procedurę oceny zgodności. Szczegółowe informacje na temat tego, co powinno się znaleźć w deklaracji zgodności są wskazane bezpośrednio w dyrektywach unijnych lub w przepisach wprowadzających do polskiego prawa unijne dyrektywy np. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. ws. wymagań dla zabawek. Deklaracja musi zawierać m.in. takie informacje jak numer identyfikujący wyrobu, nazwę i adres producenta, dane identyfikacyjne producenta, datę i miejsce wydania deklaracji oraz oświadczenie, że deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta. Deklarację należy udostępnić organom nadzoru rynku na ich żądanie, ponadto niektóre dyrektywy wymagają dołączenia jej do wyrobu (np. powinna być dołączana do maszyn i środków ochrony indywidualnej). Posługiwanie się oznaczeniem CE dla wyrobów, które nie spełniają wymagań i co do której nie zastosowano właściwej procedury oceny, jest zabronione. Odpowiednie dokumenty wraz z deklaracją zgodności muszą zostać przedstawione podczas odprawy celnej. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel jest zobowiązany przechowywać dokumentację dotyczącą wyrobów oraz wyników dokonanej oceny godności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przez okres 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego wyrobu, którego dotyczy dokumentacja.

Kiedy wymagane jest tłumaczenie deklaracji zgodności?

Mogłoby się wydawać, że deklaracja zgodności nie wymaga tłumaczenia na język polski lub język angielski, przecież to dokument oficjalny, którego rangi nie trzeba potwierdzać. Tłumaczenie deklaracji zgodności jest jednak wymagane przez legislację Unii Europejskiej. Jeśli z przepisów wynika, że konieczne jest dołączenie deklaracji zgodności do wyrobu, powinna ona być sporządzona w języku kraju, w którym produkt zostanie wprowadzony na rynek. Przykładowo jeśli deklaracja sporządzona była w języku innym niż polski, to należy ją najpierw przetłumaczyć, aby można było towar używać i dystrybuować na terytorium Polski. Tłumaczenie deklaracji zgodności CE powinno być wykonane przez profesjonalnego tłumacza, nie ma jednak wymogu, aby był to tłumacz przysięgły. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że kopia deklaracji zgodności powinna być przekazana Komisji Europejskiej oraz ministrowi właściwemu ze względu na przedmiot oceny zgodności.