Informujemy, że administratorem przekazanych danych jest 123 Sp. z o.o., ul. św. Wawrzyńca 9, 30-052 Kraków, e-mail [email protected], tel. +48 888 500 123  Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, dane do kontaktu – jak dane administratora. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, w tym zwłaszcza w celu wystawienia faktury VAT i dostarczenia zamówienia, zaś podstawą tego przetwarzania jest konieczność wykonania zawartej umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, w tym także przez okres ewentualnego wykonywania praw z umowy sprzedaży lub gwarancji, jeżeli została udzielona. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji umowy, za co odpowiedzialność ponosi Klient.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa Dane?

Państwa Dane przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami prawa w zakresie ochrony Danych. Robimy to, ponieważ wypełniamy:

 • zobowiązania wynikające z umowy ( 6 ust. 1 lit b RODO),
 • obowiązki prawne ( 6 ust. 1 lit c RODO).

Co to oznacza?

 • Dane są przetwarzane w celu realizacji umów zawartych z Kontrahentem lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie Kontrahenta.

Informujemy, że niepodanie Danych niezbędnych do zawarcia umowy lub wynikających z wymogów prawa uniemożliwi Administratorowi świadczenie usług.

Ponadto istotne jest, że:

 • przetwarzamy Dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią ( 6 ust. 1 lit f RODO).

Może to obejmować między innymi: przetwarzanie danych osób działających w imieniu Kontrahenta w celu realizacji umowy z Kontrahentem, zapobieganie oszustwom i przestępstwom, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.

 1. Komu możemy przekazywać Dane?

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu realizacji umowy z Kontrahentem, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami Danych mogą być, w szczególności:

 • upoważnieni pracownicy 123 Sp. z o.o.,
 • tłumacze współpracujący z 123 Sp. z o.o.,
 • inne instytucje i podmioty upoważnione do pozyskania Państwa Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty przetwarzające Dane na zlecenie Administratora oraz ich upoważnieni pracownicy,
 • podmioty takie jak: podmioty świadczące usługi księgowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, informatyczne, doradcze, audytowe, drukarskie, marketingowe oraz biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Administratora.
 1. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa Dane?

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej umowy – do czasu zakończenia jej realizacji,
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 123 Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują ważne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Danych (np. realizacja ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami, kiedy to Dane mogą być przetwarzane, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonego od wygaśnięcia umowy).
 1. Jakie prawa przysługują Państwu, aby Dane były odpowiednio chronione?

Macie Państwo prawo:

 • żądać dostępu do swoich Danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia;
 • żądać przeniesienia dostarczonych Administratorowi przez Państwa Danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Administratora Państwa Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi Danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora lub tajemnicę zawodową;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Danych:

 • w sytuacji gdy Administrator przetwarza Dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ( 21 ust. 1 RODO),

Administrator realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

 1. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć Dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa Danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem podanie przez Państwa Danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie Danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem. Abyśmy mogli spełnić te obowiązki przepisy wymagają dostarczenia niezbędnych informacji i dokumentacji oraz niezwłocznego powiadomienia o wszelkich zmianach. Jeśli nie dostarczą Państwo Administratorowi niezbędnych informacji i dokumentów, Administrator nie będzie mógł zawrzeć ani realizować umów oraz prowadzić obsługi.