Profesjonalna usługa dedykowana spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) – tłumaczenia relacji inwestorskich (RI)

tłumaczenia dokumentów GPWPodstawowym i niezbędnym sposobem na budowanie efektywnej komunikacji spółek z potencjalnymi inwestorami oraz aktualnymi akcjonariuszami jest realizowanie spójnej oraz konsekwentnej strategii relacji inwestorskich. W tym celu wszystkim spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych proponujemy kompleksowe tłumaczenia wielojęzycznych materiałów dla działów Relacji Inwestorskich.
Korzyści z posiadania tłumaczeń dokumentów z zakresu relacji inwestorskich:

 • prowadzenie spójnych i wiarygodnych działań skierowanych do inwestorów
 • realizowanie działań wpływających na wizerunek firmy w oczach akcjonariuszy
 • zgodność tłumaczonych materiałów z dyrektywą Transparency oraz dyrektywą Market Abuse
 • spełnianie wymogów Komisji Nadzoru Finansowego
 • zgodność z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi
 • dostęp do specjalistów z dziedziny spółek giełdowych oraz papierów wartościowych
 • aktywny udział w globalnym rynku kapitałowym
 • posiadanie aktualizowanego na bieżąco wielojęzycznego serwisu relacji inwestorskich
 • bieżący dostęp do tłumaczeń wszelkich aktualności pojawiających się w Państwa serwisach
 • oferowanie rzetelnych informacji dla akcjonariuszy

Dla naszych klientów tłumaczymy:

 • wyniki finansowe
 • dane operacyjne
 • informacje o nowych kontraktach
 • informacje o sukcesach (nagrody, wyróżnienia, rankingi)
 • bieżące raporty sesyjne
 • okresowe raporty (kwartalne, półroczne, roczne)
 • sprawozdania
 • analizy finansowe
 • protokoły z walnych zgromadzeń
 • dokumenty spółki (statuty, regulaminy)
 • doniesienia medialne (artykuły, wywiady, teksty w prasie branżowej)
 • prospekty emisyjne

Prowadzenie i aktualizacja serwisów relacji inwestorskich

Oprócz kompleksowego tłumaczenia dla Państwa dokumentów związanych z udziałem Państwa spółki w Giełdzie Papierów Wartościowych proponujemy przetłumaczenie całości Państwa serwisów relacji inwestorskich wraz z ich bieżącą aktualizacją. Nasi specjaliści zajmują się codziennym aktualizowaniem stron naszych klientów o takie informacje jak publikowane raporty, sprawozdania, artykuły w prasie branżowej czy informacje o zdobytych nagrodach czy wyróżnieniach. Dzięki temu wywiązują się Państwo również z obowiązków, jakie nakłada na Państwa spółkę ustawodawca w kwestii wszelkich zobowiązań informacyjnych (raporty bieżące, raporty okresowe oraz inne).

Obowiązki informacyjne spółek giełdowych

Informacja to najbardziej cenna rzecz na rynku kapitałowym. Dzięki wiadomościom o różnego typu zdarzeniach, sytuacjach spółek publicznych inwestorzy decydują się podjąć ważne decyzje inwestycyjne jak kupno czy sprzedaż akcji. Polski ustawodawca stawia sobie za cel zapewnienie równego dostępu do wiadomości o spółce, które mogą mieć wpływ na wartość akcji. Zapis ten gwarantuje dostęp do informacji w jednakowym czasie dla wszystkich inwestorów. W ten sposób każdy ma takie same szanse na to, aby podjąć odpowiednią dla siebie decyzję inwestycyjną. Co ważne, spółka może w raportach bieżących zawrzeć wiadomości o wszystkich sytuacjach, które są, jej zdaniem, ważne dla oceny jej funkcjonowania, jednak nie muszą one podlegać obowiązkowi informacyjnemu. Raporty bieżące swoją publikację mogą mieć przed, w trakcie i po sesji. Natomiast raporty okresowe (kwartalne, półroczne, roczne) publikowane są tylko i wyłącznie przed lub po zamknięciu notowań.

Obowiązki informacyjne spółek giełdowych

Zobowiązanie informacyjne spółek, których papiery wartościowe mogą obracać się na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych nie odbiegają znacząco od warunków stawianym przedsiębiorstwom na pozostałych rozwiniętych rynkach kapitałowych w Unii Europejskiej. Krajowe przepisy w tej kwestii są zgodne z regulacjami unijnymi, w szczególności z dyrektywą Transparency i dyrektywą Market Abuse. Nadzór nad wypełnianiem zobowiązań przez spółki giełdowe sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Informacje poufne

Spółka, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, jest zobligowana do równoczesnego przekazania Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości informacji poufnych, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Informacja poufna – czyli co?

W wyżej wymienionym artykule można odnaleźć definicję, że informacja poufna to „określona w sposób precyzyjny informacja dotycząca bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku takich instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi instrumentów finansowych”.

Jako przykład informacji nazywanej poufną można przywołać np. zawarcie kontraktu, umowy o znacznej wartości przez spółkę, zmianę strategicznych planów inwestycyjnych lub podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego. Podczas oceniania, czy dana wiadomość jest poufna, ważne jest stwierdzenie, czy po podaniu jej zawartości do wiadomości publicznej, może ona mieć znaczny wpływ na wartość akcji spółki, do której odnosi się informacja.

Termin przekazywania informacji poufnych

Spółka ma obowiązek przekazania odpowiednim podmiotom-adresatom informacji poufnej natychmiast po wystąpieniu danej sytuacji lub okoliczności, które motywują ich przekazanie, lub po przyjęciu przez nich do wiadomości danej informacji, jednak nie później niż do 24 godzin od czasu wystąpienia sytuacji lub przekazaniu wiadomości. Dodatkowo emitent powinien zamieścić treść informacji poufnej w Internecie na swoim portalu, z pominięciem danych osobowych ludzi, których zamieszczane wiadomości dotyczą.

Informacje bieżące

Informacje bieżące należą do kategorii informacji, które mogą, ale nie muszą mieć cenotwórczego charakteru, ale ustawodawca określa je jako ważne z punktu widzenia oceny sytuacji prawnej i finansowej emitenta.

W sytuacji, gdy spółka publiczna ma akcje, które są przedmiotem obrotu na rynku Giełdy Papierów Wartościowych, normy prawne w tym obszarze zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przekazywane przez emitenta raporty bieżące winny być przytoczone w sposób, który umożliwia inwestorom ocenę wpływu przekazywanych wiadomości na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta. Wprowadzenie powinności udostępniania bieżących raportów umożliwia inwestorom dokonania oceny finansowej spółki i podjęciu decyzji o tym, czy należy inwestować w akcje danej spółki, czy będzie to korzyść i zysk dla inwestora. Zgodnie z przyjętą zasadą emitent powinien niezwłocznie przekazać bieżący raport, nie później niż do 24 godzin od czasu wystąpienia sytuacji lub przekazaniu wiadomości do emitenta.

Informacje okresowe

Poza obowiązkiem dostarczania bieżących raportów, które przedstawiają aktualną kondycję emitenta oraz sytuacje, które go dotyczą, powinien on również przekazywać raporty okresowe, do których należą raporty kwartalne, półroczne i roczne. Sprawozdania okresowe powinny przede wszystkim gwarantować możliwość przeprowadzenia analizy porównawczej w cyklach sprawozdawczych. Dzięki temu można dokonać oceny aktualnej sytuacji finansowej spółki.

Raporty okresowe zbyt wiele się nie różnią od raportów bieżących. Oba powinny być rzeczywiste, kompletne i rzetelne oraz powinny zawierać w sobie wiadomości na temat specyfikacji konkretnych sytuacji. W wypadku gdy dana sytuacja potrzebuje dodatkowego opisu i informacji, wówczas emitent powinien umieścić je w raporcie bieżącym w celu gwarancji prawdziwości sytuacji oraz jej pełnego obrazu. Wszystkie raporty bieżące, które przekazuje emitent, muszą zostać opisane w taki sposób, aby inwestor mógł ocenić wpływ otrzymanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta.

Kompleksowa obsługa firmy

Profesjonalne tłumaczenia

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 888 500 123
+48 881 500 123
Codziennie w godz. 8.00 do 17.00

Wyślij e-mail: [email protected]

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Zamów wycenę

Oceń