KARTA CHARAKTERYSTYKI Piktogram GHS01
  • Niestabilne materiały wybuchowe
  • Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
  • Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B
  • Nadtlenki organiczne, typy A, B